KR. STENRUD

Kristiania ved Dag og Nat eller Bort med Sløret. Fortællinger om mystiske Forhold i Kristiania.

Kristiania: Udgiverens Forlag, Trykt i ”Vort Arbeide”s Trykkeri, 1886. 8vo. 158, [2] sider.

PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater.

Arthur Thuesen – «Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge»:

Forfatteren, som tidligere hadde vært politikonstabel i Christiania, hadde i begynnelsen av 1886 utgitt: «Politimysterier»>, 1.-2. del. 96+96 sider. På annen dels side 96 meddeler forfatteren, at «Kristiania ved Nat og Dag», som er en fortsettelse av «Politimysterier», vil utkomme i løpet av høsten. I november 1886 utkom så 1. hefte, som i løpet av december efterfulgtes av h. 2 og h. 3. I 1887 fulgte så h. 4-10; h. 4 har årstallet 1886, h. 5-10 har årstallet 1887. Hefte 3 ble straks beslaglagt efter ordre fra justitsdepartementet, som den 12. februar 1887 beordret forfatteren tiltalt. Heftets innhold var mange steder i høi grad usedelig og det inneholdt grove beskyldninger mot flere av de høiere politiembedsmenn i Christiania. Ved byrettsdom av 28. mars 1887 ble forfatteren for å ha utgitt dette 3. hefte dømt til en mulkt på 300 kroner og omkostninger, og heftet erklært konfiskert.

De konfiskerte hefter ble så ved politiets foranstaltning tilintetgjort. I 1887 utkom h. 1, 2 og 3 optrykt igjen, h. 3 med uteladelse av de påklagede uttrykk (side 40-43). Likeledes ble h. 4 og h. 6 (og muligens flere) optrykt, h. 6 med en hel del utelatelser (side 90-91). Ialt fikk den færdige bok 158 sider + 2 sider (Indholdsfortegnelse), altså 160 sider = 10 ark, fordelt på 10 hefter.

kr 2500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.